Efter en lång och krokig väg av förhandlingar kring vår tids stora ödesfråga, klimatet, har världen fått ett globalt och långsiktigt klimatavtal som markerar en kursändring från den fossila eran. Ett viktigt golv har lagts. Gröna Bilister gläds över framgången, men konstaterar att vägen framåt för föregångslandet Sverige kräver stora krafttag och höjda ambitioner i flera områden. Framförallt efterfrågar Gröna Bilister ett större fokus på beteendeförändringar för att få ner klimatpåverkan från vägtrafiken som är Sveriges enskilt största utsläppskälla.

Trafikverkets nyligen publicerade infrastrukturplan är det senaste exemplet som visar hur satsning på infrastruktur går stick i stäv med de klimatpolitiska målen samt Sveriges ambition att vara föregångsland. Istället för att driva utvecklingen utifrån ett målstyrt scenario, baseras beslutsfattandet fortfarande på prognosstyrning där Trafikverket motiverar dyra investeringar i nya vägar grundat på en prognos om att personbilismen kommer att fortsatt öka kraftigt.

– Samtidigt som världen kraftsamlar för klimatfrågan, ökar utsläppen från vägtrafiken, bland annat på grund av att allt fler privatpersoner köper bränsleslukande fyrhjulsdrivna bilar. Bilen, bränslet beteendet är tre ben som måste gå åt samma håll, men det är tydligt att det senare ständigt glöms bort i policyskrivningar och trafik- och stadsplanering säger Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister.

I januari kommer Gröna Bilister i samarbete med Klimatkommunerna att arrangera en konferens riktad till beslutsfattare, planerare, kommunpolitiker och andra intressenter som enkom sätter fokus på konkreta möjligheter med mobilitetslösningar och beteendeförändringar för att möta klimathotet och skapa attraktiva städer. Konferensen är tänkt att bli ett årligt event och resultera i en färdplan för arbete med beteendeförändring.

– Trafikverket är inte själva om detta, utan det är något vi ser överallt säger Jesper Johansson, mobilitetsansvarig i föreningen. Gröna Bilister vill ändra på detta. Teknikutveckling och kraftfulla styrmedel för att göra bilismen ren är centralt, men otillräckligt. Beteendeförändringar och fokus på mobilitet är lågt hängande frukter som leder till minskad onödig bilism och har potential att skapa stora synergieffekter när det kommer till ökad hälsa och livskvalitet, levande städer och förbättrad miljö- och klimat.

Källa Gröna Bilister