Ett handelssystem för utsläppsrätter, forskningsprojekt och regulatoriska förändringar för både säkerhet och effektivare flygvägar. Kommissionen presenterar nu ett strategiskt förslag till en Europeisk flygstrategi i syfte att stärka konkurrenskraften och tillgängligheten.

Den europeiska strategin innehåller avgörande förslag för luftfarten som konkurrensneutrala regelverk och styrmedel för att behålla jobb och företag inom Europa. Fokus på framtida flygplatskapacitet och ett effektivt luftrum för att säkra tillgänglighet inom och utom EU. Satsningar på europeiska forskningsprogram och innovation för att hantera miljöutmaningar.

– Från Svenskt Flyg välkomnar vi kommissionens tydliga ställningstagande och förslag till en flygstrategi för att stärka luftfartens värden för Sverige och Europa. Men det är avgörande att strategin leder till konkreta förslag och att den svenska regeringen nu tar intryck av färdplanen, säger Anna Wilson.

Det görs också ett viktigt konstaterande om flygets betydelse för hela Europa – något som inte alltid lyfts i den svenska debatten. Flyget är en viktig motor för ekonomisk tillväxt, sysselsättning, handel och rörlighet. Flygtillgänglighetens effekter i Sverige skapar varje år 103 000 jobb i bidrar till BNP med 79 miljarder. Flyget är en förutsättning i en globaliserad och snabbt föränderlig värd. Kommissionen stärker också kopplingen mellan företag, huvudkontor och fler direktlinjer, något som Svenskt Flyg aktivt arbetat för tillsammans med våra medlemmar.

– Det är anmärkningsvärt att samtidigt som EU belyser vikten av god tillgänglighet och effektiva flygtransporter till en låg kostnad och fokuserar på globala utsläppsregler inom ICAO, så föreslår den svenska regeringen en nationell flygskatt och nedlagda flygplatser för att minska resandet och värdet av luftfarten. Vår förhoppning är att den svenska regeringen tar till sig av EU:s arbete och jobbar tillsammans för ett globalt avtal 2016 istället för nationella särregler, som skulle vara skadliga för både jobb och tillgänglighet, fortsätter Anna Wilson.

För att uppnå mer innovation och nå högt ställda mål inom såväl klimat, jobb och tillgänglighet så behöver vi starkare samverkan mellan: politik, myndigheter, forskning, akademi och bransch. Både i Sverige och inom EU och FN. Resultat och mål måste gå före nationell särlagstiftning – flyget är internationellt och kan inte verka under ett lapptäcke av nationella regelverk.

Clean Sky och SESAR där EU och den svenska flygindustrin samfinansierar forskning och innovation har som målsättning att ge en minskad bränsleförbrukning med 20-30% och därmed CO2-utsläpp.